Isocialisti.eu
Stron w katalogu: 420 | Czeka na dodanie: 0
Katalog działa od: 2011-07-21 | Backlinks: 3,873 |
isocialisti

Polecane: Eu-netbusiness | Inforoom | Pilatess

Biznes i ekonomia
Dom i ogród
Edukacja i nauka
Firmy wg branż
Inne
Internet i komputery
Kultura i sztuka
Miasta
Motoryzacja
Prawo i społeczeństwo
Produkcja przemysłowa
Reklama i marketing
Rozrywka
Sport
Turystyka
Zdrowie i uroda
URL:
http://www.falowniki.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

ABC o falownikach

Ponieważ cząsteczki kurzu posiadają stałą dielektryczną większą od jedności, linie pola elektrostatycznego będą odkształcone, ponieważ przez cząsteczkę przejdzie większa ilość linii. To odkształcenie powoduje, że większość dodatnich jonów zderza się z cząsteczkami kurzu i zostaje przez nie wchłonięta, udzielając w szybkim czasie cząsteczkom tym ładunku dodatniego. Ładowanie cząsteczek kurzu jest także wspomagane przez bezładny kinetyczny ruch cieplny jonów dodatnich, który powoduje, że zderzenia są częstsze, stąd cząsteczki ładują się szybciej. Cząsteczka kurzu tak długo będzie zwiększać swój ładunek dodatni, na skutek pochłaniania jonów dodatnich, aż ładunek ten wytworzy siłę wystarczająco dużą, która przeszkodzi dalszemu dołączaniu ładunku.
URL:
http://www.falowniki.com.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki

Wielkość czynników i długość płyt kolektora określą maksimum możliwej prędkości strumienia powietrza, co zapewni, że naładowana cząstka osiągnie płytę kolektora zanim zdąży opuścić strefę kolektora. Należy zauważyć, że ten dwuczęściowy proces posiada: 1) niejednorodne pole do jonizacji co w tym przypadku zapewnia większą wydajność, 2) jednorodne silne pole do zbierania naładowanych cząstek, z kolei przyczynia się do szybszej i wydajniejszej pracy.
URL:
http://www.softstarty.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

soft start

Elektrony emitowane przez katodę są przyciągane do anody pod wpływem wysokiego napięcia rzędu 10000 do kilku milionów woltów. Gwałtowne bombardowanie antykatody przez strumień elektronów wzbudza elektrony atomów antykatody na skutek czego atomy te są źródłem promieniowania elektromagnetycznego znanego pod nazwą promieni rentgenowskich. Promienie te nie są elektronami lub innymi cząsteczkami, lecz falą o charakterze podobnym do fal świetlnych. Należy przypomnieć, że oddziaływanie strumienia elektronów na atomy gazu wzbudza elektrony atomów dając promieniowanie świetlne.
URL:
http://www.falowniki.info.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Serwis LG

Promienie rentgenowskie mają zdolność przechodzenia przez warstwy ciała stałego nieprzezroczystego dla światła. Są one niewidziane dla oka, ale po przejściu przez ciało stałe mogą być wykryte na podstawie ich oddziaływania na ekran fluoryzujący, lub na płytę fotograficzną. Zdolność zaczerniania czułego filmu proporcjonalna do ich natężenia w pewnym zakresie jest podstawą radiografii. Ponadto, ich zdolność przenikania nieprzezroczystych przedmiotów zależy od ciężaru atomowego (gęstości) przedmiotu.
URL:
http://www.falownik.com
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Vacon NXP falownik

Aparat do wytwarzania promieni rentgenowskich składa się ze źródła zasilania o wysokim napięciu, lampy rentgenowskiej i wyposażenia do regulacji. Ponieważ lampy rentgenowskie w swojej istocie są diodami prostowniczymi, więc mogą być zasilane ze źródła o napięciu zmiennym, wyprostowanym jedno- i dwu połówkowo oraz ze źródła o napięciu stałym. Natężenie promieni rentgenowskich reguluje się przez zmianę wartości prądu żarzenia katody przy pomocy opornika R. Zdolność przenikania promieni regulowana jest przez zmianę napięcia przy pomocy suwaka włączanego na odpowiedni zaczep autotransformatora.
URL:
http://www.falownik.info.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik L100

Anody zawierające antykatody wolframowe umocowane na wypustach molibdenu oddają ciepło przez promieniowanie. Ciepło z antykatod osadzonych na prętach miedzianych przepływa wzdłuż tych prętów do radiatorów chłodzonych przy pomocy powietrza lub oleju. Anody niektórych lamp przeznaczonych do pracy ciągłej i przy dużych obciążeniach chłodzone są wodą lub olejem przepływającym kanałami znajdującymi się z tyłu antykatody. Minimalna długość lampy rentgenowskiej określona jest odległością przeskoku iskrowego dla maksymalnego napięcia przyłożonego do lampy. Duża ilość nowoczesnych lamp rentgenowskich wykonywana jest jako lampy odporne na wstrząsy. Zapewnia się to przez umieszczenie lampy wewnątrz uziemionego metalowego zbiornika wypełnionego olejem. Lampy te są krótsze od lamp pracujących w próżni.
URL:
http://www.falownik.org
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki Micromaster

Zależnie od grubości i gęstości oglądanego organu ciała ludzkiego istnieje optymalna wartość napięcia służącego do wykonania radiogramu. Maksymalna wartość napięcia wymaganego do wykonania radiogramu wynosi 100 kV. Promienie rentgenowskie stosuje się często do wykrywania i niszczenia złośliwych nowotworów (rak). Do badania nowotworów znajdujących się w pobliżu powierzchni ciała wystarczający jest zakres napięć zasilających lampę znajdujący się w przedziale 10 do 140 kV, lecz dla głęboko umieszczonych schorzeń wymagane są promienie twarde wytworzone przy napięciu pracy od 200 do 1000 kV.
URL:
http://www.falownik.biz
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falowniki FC300

W przemyśle promienie rentgenowskie znajdują zastosowanie przy badaniach części maszyn przy pomocy fluoroskopii, dyfrakcji promieni rentgenowskich i radiografii. Fluoroskopia jest wizualną metodą badania, dającą na fluoryzującym ekranie obraz nieprzezroczystego przedmiotu wywołany promieniami rentgenowskimi. Sposób ten znalazł szerokie zastosowanie przy badaniach żywności i opakowanych przedmiotów przed ich rozprowadzeniem w handlu.
URL:
http://www.falowniki.org.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki MX2

Własności większości materiałów zależą od układu atomów i cząsteczek w siatce krystalicznej. Jest to słuszne zarówno dla stali ciągliwej jak i dla stopu łożyskowego czy też stali odpuszczonej stosowanej do wytwarzania sprężyn. Stale: walcowana, kuta i obrabiana cieplnie posiadają różniące się układy atomów, określające własności tych materiałów. Każdy układ atomów daje różną dyfrakcję promieni rentgenowskich. Jeżeli więc wiązkę promieni rentgenowskich przepuścimy przez kryształ, to zostanie ona ugięta dając na ekranie obraz dyfrakcyjny danego materiału.
URL:
http://www.falowniki.ppp.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Falownik

W jednej z metod promienie rentgenowskie przepuszczane są przez bardzo cienką warstwę badanego materiału, a obraz dyfrakcyjny otrzymywany jest na pionowo umieszczonym filmie. W drugiej metodzie promienie rentgenowskie skierowane są do środka sproszkowanej próbki w kształcie walca, wewnątrz którego umieszczony jest film. Metoda trzecia, zwana metodą odbicia od głębszych warstw, opiera się na analizie obrazu dyfrakcyjnego powstałego przy odbiciu promieni od badanej próbki. Metoda odbicia od głębszych warstw stosowana jest do badania stopów i kombinacji materiałów tworzących pewne roztwory stałe. Napięcia używane w lampach rentgenowskich do badań dyfrakcyjnych leżą w granicach od 10 do 50 kV.
URL:
http://www.lenze.falowniki.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Przekładnie lenze

Betatron jest indukcyjnym akceleratorem elektronów, w którym elektrony są przyśpieszane w polu magnetycznym, a nie pod wpływem wysokiego napięcia. Zasada przyśpieszania elektronów przy pomocy indukcji magnetycznej była opatentowana przez J. Slepiana w 1927 r. W latach następnych Wideroe, Walton i Steenbeck wyprowadzili równania określające warunki pracy akceleratora elektronów, lecz to nie wystarczało do wykonania urządzenia, które by działało. Pierwszy pracujący w zadawalający sposób model betatronu był skonstruowany przez D. W. Kersta z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Illinois. Na początku lat czterdziestych Kerst współdziałał przy zaprojektowaniu i skonstruowaniu betatronu przeznaczonego do produkcji seryjnej o energii przyśpieszonych cząsteczek wynoszącej 20 megaelektronowoltów (MeV). W 1945 roku został opracowany betatron 100 MeV.
URL:
http://www.lenze.net.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki SMD

Przestrzeń w której zmienia się strumień magnetyczny. Katoda i antykatoda tworzą jeden element. Ogrzewana katoda wolframowa dostarcza elektrony do wyrzutni elektrostatycznej, która wyrzuca strumień elektronów stycznie do centralnie położonej orbity kolistej. Następnie zmiana indukcji magnetycznej zwiększa szybkość elektronów znajdujących się na orbicie kolistej. Gdy zostanie osiągnięta wymagana szybkość elektronów, na wiązkę elektronów płynących między nabiegunnikami o średnicy nieznacznie mniejszej od średnicy orbity optymalnej działa siła, która zmusza ją do przechodzenia na orbitę o średnicy większej (wzrost strumienia) na skutek czego elektrony uderzają w antykatodę wytwarzając promienie rentgenowskie.
URL:
http://www.lg.falowniki.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

falowniki ig5a

W rozpatrywanym przez nas zagadnieniu siły pola rozproszenia, w którym porusza się strumień elektronów, zmuszają elektrony do ruchu po drodze kolistej, lecz ponieważ szybkość elektronów i ich moment pędu są stale zwiększane, więc droga kolista będzie spiralą (zwiększa się średnica okręgu) jeżeli pole magnetyczne będzie polem jednorodnym. Dlatego też w celu utrzymania elektronów na torze kolistym o stałej średnicy należy zwiększać H w tym samym stosunku w jakim rośnie moment pędu elektronów. Warunki te mogą być wytworzone przez odpowiednie dobranie powierzchni nabiegunników od strony szczeliny powietrznej, przez co zapewnia się odpowiedni rozkład strumienia rozproszenia w zakresie orbity optymalnej elektronów. Do zasilania betatronów używa się źródeł o napięciach 2 do 300 tysięcy woltów.
URL:
http://www.napedy.info.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

sklep z falownikami

W lampie elektronopromieniowej występują cztery podstawowe zespoły elementów. Wyrzutnia elektronowa wytwarza elektrony i przyspiesza je do dużej prędkości wzdłuż linii OS. Soczewka ogniskująca przeciwdziała wzajemnemu odpychaniu się elektronów, powoduje skupienie ich w wąskiej wiązce padającej na ekran. Część odchylająca ugina wiązkę elektronów w płaszczyźnie pionowej i poziomej w celu sprowadzenia jej do określonego punktu na ekranie. Ekran stanowi warstwa luminoforu na wewnętrznej powierzchni szkła lampy, która posiada zdolność przekształcenia energii padających elektronów w plamkę świetlną. Podobnie jak lampa wieloelektrodowa posiada ona katodę, siatkę i anodę. Elektrony emitowane są przez termokatodę. Ilość przepuszczanych w wiązce elektronów zależy od napięcia siatki. Dla przyspieszenia elektronów lub usuwania jonów stosowane są często dodatkowe siatki. Anoda w postaci wydrążonego cylindra znajduje się pod działaniem wysokiego potencjału aby nadać elektronom konieczną dla działania lampy prędkość.
URL:
http://www.napedy.net.pl
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Sterowniki silników dc

Rzeczywiście są to powierzchnie, które można sobie uzmysłowić jako otrzymane przez obrót linii kreskowanych dokoła osi. Łuki reprezentują powierzchnie ekwipotencjalne. Łuki te przypominają kształtem zarys powierzchni soczewki optycznej dwustronnie wypukłej. Gdy elektron e wchodzi na powierzchnię ekwipotencjalną działa na niego siła skierowana prostopadle do tej powierzchni. Można teraz zrozumieć w jaki sposób rozbieżna wiązka elektronów wchodząc w pole elektrostatyczne jest kierowana wzdłuż pokazanego toru. Siły działające na elektrony są proporcjonalne do kąta rozbieżności tak, że możliwe jest sprowadzenie każdego z nich do osi w tym samym punkcie x. Ogniskowanie soczewki elektrostatycznej jest zależne od kształtów powierzchni ekwipotencjalnych, które z kolei zależne są od różnicy potencjałów między cylindrem B i cylindrem A oraz C.
URL:
http://www.przemienniki.info
Data:
2015-01-12

Słowa kluczowe:

Softstarty falowniki lenze silniki przekładnie

Regulacja obrotów silnika

Lampa elektronopromieniowa z ogniskowaniem i odchylaniem elektrostatycznym pokazana jest schematycznie. Ten rodzaj lampy jest stosowany w oscyloskopach elektronowych. Mniejsze i tańsze lampy mają wewnątrz pojedynczy pierścień warstwy przewodzącej, rozciągający się od elektrody przyspieszającej do ekranu. W lampach takich napięcie między anodą i katodą jest rzędu 1200 V, przy czym katoda jest ujemna a anoda ma potencjał ziemi. Inne lampy elektronopromieniowe, przeznaczone do dokładnych pomiarów posiadają dwa, a czasami kilka pierścieni przewodzących, które służą do wytwarzania wtórnego pola przyspieszającego . Anody przyspieszające i pierwszy pierścień przewodzący lampy posiadają potencjał ziemi lub bliski zeru. Katoda ma potencjał prawie ? 1200 V, a warstwa dająca wtórne przyspieszenie 1800 V. W układzie tym całkowite napięcie jest rzędu 3000 V, lecz napięcie na izolacji i napięcie względem ziemi ograniczone jest do wartości 1200-1800 V.